Geoloket Waterlopen :

Het loket bevat diverse datasets rond het thema oppervlaktewater, gedigitaliseerd als lijnen (assen van waterlopen en waterwegen) en vlakken (VHA-zones, bekkens, deelbekkens, polders en wateringen).De meeste datasets zijn voor gebruik op schaal 1/10.000.

In 1980 werd in opdracht van het toenmalige Bestuur Algemeen Milieubeleid aan het Centrum voor OverheidsInformatica (COI) de taak toevertrouwd om een digitaal geografisch bestand op te bouwen van de bevaarbare en geklasseerde onbevaarbare waterlopen van Vlaanderen. Als basismateriaal werden de belangrijkste waterlopen van de stafkaarten 1/25.000 gedigitaliseerd. Met de toenmalige kennis van de geografische informatie systemen (GIS) werd er hierbij van uitgegaan dat een deel van de informatie die aangaf waar een waterloop zich in een netwerk situeert t.o.v. andere waterlopen, diende vervat te zijn in de codering van de waterlopen zelf. De huidige GIS-technologie heeft deze intelligentie voor het grootste deel in zich, en de toen vooropgestelde intelligente waterloop-codering zou bij een verdere actualisatie problemen met zich mee brengen.

In 1991 werd door de toenmalige Landelijke Waterdienst de krijtlijnen op papier gezet voor de actualisatie van het digitale bestand dat opgebouwd was door het COI. De bedoeling was een geografisch referentiebestand op te bouwen van de assen van de bevaarbare- en geklasseerde onbevaarbare waterlopen, dat bruikbaar zou zijn voor de verschillende administraties en besturen. Er werd gekozen voor de opbouw van een middenschalig bestand, schaal 1/10.000. Een initile digitalisatie van dit bestand werd uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij. Als basismateriaal werd gebruik gemaakt van de op dat moment recentste topografische kaarten op schaal 1/10.000.

Het nieuwe bestand dekt het volledig grondgebied van Vlaanderen en heeft als naam "De Vlaamse hydrografische atlas" (VHA).

In 1994 werden de eerste afspraken gemaakt met de provincies voor wat betreft de controle van de waterlopen waarvoor zij bevoegd zijn, die opgenomen waren in het voorlopige bestand. In 1999 werd een eerste voorlopige versie ter beschikking gesteld van de waterbeherende instanties.

Op dit moment wordt er nog verder gewerkt aan de verfijning en de actualisatie. Hiertoe werd een samenwerking uitgebouwd met verscheidene waterbeherende instanties die als decentrale beheerder van deze dataset optreden; het centrale beheer wordt waargenomen door de Afdeling Water van VMM.

  


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Enterprise en Geocortex Essentials als ondersteunende technologie. De Gis West geoloketten worden ondersteund door alle browsers die de HTML5 technologie ondersteunen zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer.

De oude Gis West Silverlight geoloketten zijn nog beschikbaar, maar worden niet meer ondersteund door Google Chrome en Mozilla Firefox worden vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Vragen/suggestie/problemen kunnen doorgegeven worden via giswest@west-vlaanderen.be

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.