richtlijn v2.3 (september 2010)

Deze technische richtlijn geeft aan hoe het Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) digitaal moeten uitwisselen, daarbij o.a.  gebruikmakend van een geografisch informatiesysteem (GIS). Doel is het verbeteren  van de toegankelijkheid tot en het vergemakkelijken van de raadpleging van de goedgekeurde RUPs en hun bijhorende voorschriften met behulp van GIS-instrumenten.


Inwerkingtreding

  • Versie 2.3 van deze richtlijn treedt in werking vanaf 1 september 2010. Het gaat om een beperkte bijstelling t.o.v. versie 2.2, die vooral bedoeld is als actualisering en die de manier van werken niet fundamenteel wijzigt, noch verzwaart. Bijgevolg werd een overgangsregeling tussen deze versies niet noodzakelijk geacht. Een korte beschrijving van de wijzigingen t.o.v. versie 2.2 vind je hier.
  • De vorige versie (2.2) van deze richtlijn was van kracht vanaf 1 mei 2008 en verving de toen geldende “richtlijn voor de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat”  (R-ARP-003-1.0) van 1 oktober 2001. 


Meer informatie


Achtergrond

De ontwikkeling van deze richtlijn vloeit voort uit

en werd opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden van

noot: Niet alle overheidsinstanties hebben evenveel ervaring met GIS. De werkgroep heeft hiermee bij het opstellen van de richtlijn rekening gehouden. Dit heeft als gevolg dat de richtlijn niet steeds de meest innovatieve oplossing voorschrijft. De werkgroep blijft samenkomen om de richtlijn wanneer dit opportuun blijkt, verder te innoveren.

> meer info: http://rwo.vlaanderen.be/